Amply Denon AVR-X6200W Chính hãng, giá tốt tại AudioHanoi Amply Denon AVR-X6200W Chính hãng, giá tốt tại AudioHanoi

Amply Denon AVR-X6200W
Mã SP: AVR-X6200W

Tóm tắt:  

Amply Denon AVR-X6200W

Thương hiệu: Denon
Loại sản phẩm: Ampli xem phim/AV Receiver
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Giá sản phẩm: 56.000.000 ₫

Những tính năng chính của Amply Denon AVR-X6200W:

Ampli Denon AVR-X6200W là một amp chín kênh, với 205W mỗi kênh và các tính năng hỗ trợ Dolby Atmos, DTS: X và đầy đủ 4K Ultra HD.

Các Denon AVR-X6200W gia nhập năm mạnh 'X' phạm vi Denon của các bộ khuếch đại nhà điện ảnh của năm 2015. Dưới mui xe, có một thiết kế nguyên khối kín đáo với tùy chỉnh-thực hiện Denon cao hiện tại Transitor (DHCT). Denon tuyên bố những sự giúp đỡ để cung cấp một âm thanh với "sự trong sáng đáng kinh ngạc, điện, chi tiết và chiều sâu".

Denon độc quyền của DDSC-HD (Dynamic Discrete Surround Circuit High Definition) mạch cũng là onboard, và điều này được bổ sung bởi AL24 Processing Plus và DACs chất lượng cao.

Amply Denon AVR-X6200W hỗ trợ Dolby Atmos và cũng có một upmixer Dolby Surround onboard để gửi âm thanh Atmos-kích hoạt loa. Amp có thể hỗ trợ các cấu hình loa lên 7.1.4 hoặc 9.1.2 nếu thêm một bộ khuếch đại công suất 2 kênh được thêm vào.

Một bản cập nhật phần mềm miễn phí sau này trong năm 2015 sẽ mang lại hỗ trợ cho DTS: X và DTS Neural: X upmixer, cũng như các công nghệ xử lý âm thanh Auro-3D.

Amply Denon AVR-X6200W có th kết hp vi loa Loa Focal, Loa Jamo hoc loa ca mt s hãng như Loa Klipsch, Loa B&W, Loa JBL đ mang đến cho gia đình bn mt b dàn âm thanh xem phim hoàn chnh, phc v nhu cu gii trí mi dp cui tun.

Một số hình ảnh về ampli xem phim Denon AVR-X6200W:
Denon AVR-X6200W(1) Denon AVR-X6200W(2)

 

>>>Xem thêm: Denon AVR-X7200W

Những thông số kỹ thuật của Amply Denon AVR-X6200W:

Icon Audio

Audio

Sub­woofer Level Ad­just

This set­ting ad­justs the vol­ume level for the sub­woofer.

 

Sur­round Pa­ra­me­ter

Ad­justs sur­round sound pa­ra­me­ters.

 

Re­storer

Ex­pands the low and high fre­quency com­po­nents of com­pressed audio con­tent such as MP3 files to en­able richer audio play­back.

 

Audio Delay

Com­pen­sates for in­cor­rect tim­ing be­tween video and audio.

 

Vol­ume

Sets the MAIN ZONE (room where the unit is lo­cated) vol­ume set­ting.

 

Au­dyssey

Makes Au­dyssey Mul­tEQ® XT32, Au­dyssey Dy­namic EQ®, Au­dyssey Dy­namic Vol­ume®, Au­dyssey LFCTM and Au­dyssey DSX® set­tings.

 

Graphic EQ

Uses the graphic equal­izer to ad­just the tone of each speaker.

 

Icon Video

Video

Pic­ture Ad­just

Ad­justs pic­ture qual­ity.

 

HDMI Setup

Makes set­tings for HDMI video/audio out­put.

 

Out­put Set­tings

Makes set­tings for video out­put.

 

Com­po­nent Video Out

Sets whether to use the com­po­nent video out­put con­nec­tor for MAIN ZONE or ZONE2.

 

On Screen Dis­play

Con­fig­ures the on-screen dis­play set­tings.

 

TV For­mat

Sets the video sig­nal for­mat to be out­put for the TV you are using.

 

Set­ting items

De­tailed items

De­scrip­tion

 

Icon Inputs

In­puts

Input As­sign

Changes input con­nec­tor as­sign­ment.

 

Source Re­name

Changes the dis­play name for input source.

 

Hide Sources

Re­moves from the dis­play input sources that are not used.

 

Source Level

Ad­justs the play­back level of the audio input.

 

Input Se­lect

Sets the audio input mode and de­code mode.

 

Icon Speakers

Speak­ers

Au­dyssey® Setup

The acoustic char­ac­ter­is­tics of the con­nected speak­ers and lis­ten­ing room are mea­sured and the op­ti­mum set­tings are made au­to­mat­i­cally.

 

Man­ual Setup

Sets up the speak­ers man­u­ally or changes the Au­dyssey® Setup set­tings.

 

Icon Network

Net­work

In­for­ma­tion

Dis­plays net­work in­for­ma­tion.

 

Con­nec­tion

Se­lects whether to con­nect the home net­work to a wire­less LAN or a wired LAN.

 

Set­tings

Used for man­u­ally set­ting the IP ad­dress or when using a proxy server.

 

IP Con­trol

En­ables net­work com­mu­ni­ca­tion in standby power mode.

 

Friendly Name

The “Friendly Name” is the name of this unit dis­played on the net­work. You can change the Friendly Name ac­cord­ing to your pref­er­ences.

 

Di­ag­nos­tics

Used to check the net­work con­nec­tion.

 

Main­te­nance Mode

Used when re­ceiv­ing main­te­nance from a Denon ser­vice en­gi­neer or cus­tom in­staller. This mode is not de­signed for use by the end user, and should only be used by a trained ser­vice tech­ni­cian or cus­tom in­stal­la­tion pro­fes­sional.

 

Set­ting items

De­tailed items

De­scrip­tion

 

Icon General

Gen­eral

Lan­guage

Changes the lan­guage of the dis­play on the TV screen.

 

ECO

Con­fig­ures the ECO Mode and Auto Standby en­ergy-sav­ing func­tions.

 

ZONE2 Setup/
ZONE3 Setup

Makes set­tings for audio play­back with ZONE2 and ZONE3.

 

Zone Re­name

Changes the dis­play title of each zone to one you pre­fer.

 

Quick Se­lect Names

Changes the Quick Se­lect Name dis­play title to one you pre­fer.

 

Trig­ger Out 1/
Trig­ger Out 2

Se­lect the con­di­tions for ac­ti­vat­ing trig­ger out func­tion.

 

Front Dis­play

Makes set­tings re­lated to the dis­play on this unit.

 

In­for­ma­tion

Shows in­for­ma­tion about this unit set­tings, input sig­nals, etc.

 

Usage Data

Se­lects whether or not to send anony­mous usage data to Denon.

 

Firmware

Checks for the lat­est firmware in­for­ma­tion about up­dates and up­grades, up­dates the firmware, and sets up the no­ti­fi­ca­tion mes­sage dis­play.

 

Setup Lock

Pro­tects set­tings from in­ad­ver­tent changes.

 

Icon SetupAssistant

Setup As­sis­tant

Begin Setup...

Per­forms basic in­stal­la­tion/con­nec­tions/set­tings from the be­gin­ning ac­cord­ing to the guid­ance in­di­cated on the TV screen.

 

Lan­guage Se­lect

Sets in­di­vid­ual set­ting items ac­cord­ing to the guid­ance dis­played on the TV screen.

Speaker Setup

Speaker Cal­i­bra­tion

Net­work Setup

Input Setup

Hỗ trợ - Tư vấn mua hàng

 • Hỗ trợ tại Hà Nội

    Mr Thu: 0985 547 788

    Sale 1: 0917 622 088

 • Tư vấn Tivi

    Mr Thu: 0985 547 788

 • Tư vấn kỹ thuật

    Mr Thu: 0985 547 788

 • Tư vấn Hi-end, Hi-Fi

    Mr Thu: 0985 547 788

 • Tư vấn âm thanh Karaoke

    Mr Thu: 0985 547 788

 • Hỗ trợ bán hàng

    Mr Thu: 0985 547 788

    Sale 1: 0917 622 088

 • Loa HIfi

  loa hiend